සිංහල අවුරුදු නැකැත් 2022

Sinhala Awrudu Nakath 2022

~ නව සඳ බැලීම ~
අප්‍රේල් මස 03 වැනි ඉරිදා දින අභිනව චන්ද්‍ර වර්ෂය ද මැයි මස 05 වන බ්‍රහස්පතින්දා අභිනව සූර්ය වර්ෂය ද සදහා නව සඳ බැලීම ඉතාමත් මැනවි.

~ පරණ අවුරුද්ද සඳහා ස්නානය ~
අප්‍රේල් මස 13 වෙනි බදාදා දින කොහොඹ පත් යුෂ මිශ්‍ර නානු ගා ස්නානය කොට ඉෂ්ට දේවතා අනුස්මරණයෙහි යෙදී වාසය කිරීම ඉතාමත් මැනවි.

~ අලුත් අවුරුදු උදාව ~
අප්‍රේල් මස 14 වෙනි බ්‍රහස්පතින්දා දින පූර්ව භාග 08.41 තත්පර 17ට සිංහල අලුත් අවුරුද්ද උදා වේ.

~ පුණ්‍ය කාලය ~
අප්‍රේල් මස 14 වන බ්‍රහස්පතින්දා (එළිවන පාන්දර පූර්ව භාග 02.17 තත්පර 17 සිට එදින අපර භාග 03.05 තත්පර 17 දක්වා පුණ්‍ය කාලය බැවින් අප්‍රේල් මස 14 වන බ්‍රහස්පතින්දා දින පූර්ව භාග 02.17 ට පළමුව ආහාර පාන ගෙන සියලු වැඩ අත්හැර ආගමික වතාවත්වල යෙදීම ද පුණ්‍ය කාලයේ අපර කොටස තුළ එනම්, 14 වන බ්‍රහස්පතින්දා දින පූර්ව භාග 08.41 තත්පර 17 සිට අපර භාග 03.05 තත්පර 17 දක්වා කාලය තුළ පහත දැක්වෙන අයුරින් ආහාර පිසීම, වැඩ ඇල්ලීම, ගනුදෙනු කිරීම හා ආහාර අනුභවය ආදී නැකත් චාරිත්‍ර ක්‍රම ඉටු කිරීම ද ඉතාමත් මැනවි.

~ ආහාර පිසීම ~
අප්‍රේල් මස 14 වෙනි බ්‍රහස්පතින්දා පූර්ව භාග 09.05 ට රන්වන් පැහැති වස්ත්‍රාභරණයෙන් සැරසී නැගෙනහිර දිශාව බලා ලිප් බැඳ, ගිනි මොළවා. දීකිරි මිශ්‍ර කිරිබතක් හා උඳු පිටි මිශ්‍ර කැවිලි වර්ගයක්ද පිළියෙල කර ගැනීම ඉතාමත් මැනවි.

~ වැඩ ඇල්ලීම, ගනුදෙනු කිරීම හා ආහාර අනුභවය ~
අප්‍රේල් මස 14 වෙනි බ්‍රහස්පතින්දා පූර්ව භාග 10.17ට රන්වන් පැහැති වස්ත්‍රාභරණයෙන් සැරසී නැගෙනහිර දිශාව බලා සියලු වැඩ අල්ලා ගනුදෙනු කොට ආහාර අනුභවය කිරීම ඉතාමත් මැනවි.

~ හිසතෙල් ගෑම ~
අප්‍රේල් මස 17 වෙනි ඉරිදා දින උදේ 07.04ට රතු සහ කහ මිශ්‍ර වර්ණ (තඹ පැහැති වස්ත්‍රාභරණයෙන් සැරසී දකුණු දිශාව බලා හිසට ඉඹුල් පත්ද පයට නුග පත් ද තබා ඉඹුල් පත් යුෂ මිශ්‍ර නානු ද තෙල්ද ගා ස්නානය කිරීම ඉතාමත් මැනවි.

~ රැකීරක්ෂා සඳහා පිටත්ව යෑම ~
අප්‍රේල් මස 18 වන සඳුදා උදේ 06.51 ට සුදු පැහැති වස්ත්‍රාභරණයෙන් සැරසී, දීකිරි මිශ්‍ර කිරිබතක් සහ කැවිලි වර්ගයක් අනුභව කර දකුණු දිශාව බලා පිටත්ව යෑම ඉතාමත් මැනවි.

~ Seeing the New Moon ~
For the new lunar year on Sunday 03rd April and the new solar year on Thursday 5th May it is best to look at the new moon.

~ Bath for old year ~
It is best to take a bath on Wednesday 13th April with a mixture of Kohomba leaf juice and live in remembrance of Ishta Devatha.

~ New Years Eve ~
The Sinhala New Year dawns on Thursday, April 14 at 08.41 17 seconds.

~ Auspicious time ~
Thursday, April 14th (02.17 am to 17.07 pm) is the holy time of the day, so eating and drinking before Thursday, April 14th, 02.17 am and giving up all religious activities is also part of the auspicious time. That is, on Thursday the 14th, from 08.41am to 17.05pm to 17.05pm, please perform the following auspicious rituals such as cooking, working, dealing and eating as follows.

~ Cooking ~
On Thursday, April 14, at 9:05 a.m., dressed in a golden robe, headed east and lit a fire. It is also a good idea to prepare a milkshake mixed with milk and a confectionery mixed with undu flour.

~ Working, Trading and Eating ~
At 10.17am on Thursday 14th April, please dress in gold and head east to do all the work, deal and eat.

~ Oiling hair ~
On Sunday 17th April at 07.04 am, it is best to take a bath in a mixture of red and yellow (copper-colored robes), looking south, with Imbul leaves on the head, Nuga leaves on the feet, Imbul leaf mixed with nanu and oil.

~ Going Out for Employment ~
Dressed in white at 06.51am on Monday 18th April, its best to head south after eating a milkshake and confectionery.